Posiłki dla pacjentów

Przedmiotem zamówienia są usługi całodziennego żywienia pacjentów szpitala (przygotowanie, dostawa  całodziennych posiłków oraz dystrybucja ich do łóżka pacjenta), w ilości: min. 86, max. 103 dziennie, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Znak postępowania A.ZP.271-26a/17.

Ogłoszenie o zamówieniu 08-11-2017
SIWZ 08-11-2017
Załączniki do siwz nr 1-7 w wersji edytowalnej 08-11-2017
 Informacja z otwarcia ofert  16-11-2017
 Informacja o wyborze oferty  29-11-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  06-12-2017
Print Friendly, PDF & Email

Termomodernizacja obiektu administracyjnego szpitala

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji elewacji i dachu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych oraz wewnętrznych instalacji c.o. i elektrycznej w budynku administracyjnym Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-21c/17

Ogłoszenie o zamówieniu 26-10-2017
SIWZ 26-10-2017
Zał. nr 1 do siwz-opis przedmiotu zamówienia 26-10-2017
Zał do siwz w wersji edytowalnej 26-10-2017
 Informacja z otwarcia ofert  10-11-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  21-11-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  01-12-2017

Print Friendly, PDF & Email

Posiłki dla pacjentów

Przedmiotem zamówienia są usługi całodziennego żywienia pacjentów szpitala (przygotowanie, dostawa  całodziennych posiłków oraz dystrybucja ich do łóżka pacjenta), w ilości: min. 86, max. 103 dziennie, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Znak postępowania A.ZP. 271-26/17

Ogłoszenie 25-10-2017
SIWZ 25-10-2017
Załączniki do siwz nr 1 – 7 w wersji edytowalnej 25-10-2017
 Informacja z otwarcia ofert  03-11-2017
 Informacja o unieważnieniu postępowania  03-11-2017
 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  03-11-2017

 

Print Friendly, PDF & Email

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej  dokumentacji projektowej wykonawczej oraz kosztorysowej  dla zadania inwestycyjnego pn. Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy szpitalu centrum profilaktyki i edukacji nowotworów klatki piersiowej wraz z przebudowa sieci geotermalnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci energetycznej, oraz przebudowa istniejącego budynku tlenowni na potrzeby rozprężarni tlenu wraz z przyłączami gazów medycznych i stacji transformatorowej wraz z powiązaniami po stronie SN i nN i zewnętrzną siecią oświetlenia szpitala, a także budowa dojść, dojazdów, drogi pożarowej i miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, muru oporowego na działkach nr ewid 162/16, 162/7, 162/4, 162/10 obr. 4 w Zakopanem”. Znak postępowania A.ZP.271-25a/17.

Ogłoszenie o zamowieniu 20-10-2017
SIWZ 20-10-2017
Załącznik nr 1 do siwz – Projekt budowlany 20-10-2017
Załączniki nr 2-7 do siwz w wersji edytowalnej 20-10-2017
 Informacja z otwarcia ofert  30-10-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  07-11-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie  15-11-2017
Print Friendly, PDF & Email

Termomodernizacja obiektu administracyjnego szpitala

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji elewacji i dachu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych oraz wewnętrznych instalacji c.o. i elektrycznej w budynku administracyjnym Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-21b/17

Ogłoszenie o zamówieniu 10-10-2017
SIWZ 10-10-2017
zał. nr 1 do siwz- opis przedmiotu zamówienia 10-10-2017
Zał do siwz w wersji edytowalnej 10-10-2017
 Wyjaśnienia treści siwz  20-10-2017
 załaczniki do pytania nr 3  20-10-2017
 zał. do pytania nr 2 – Parametry instalacji fotowoltaicznej  20-10-2017
 Informacja z otwarcia ofert  25-10-2017
 Informacja o unieważnieniu postępowania  25-10-2017
 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  30.10.2017

Print Friendly, PDF & Email

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy szpitalu centrum profilaktyki i edukacji nowotworów klatki piersiowej wraz z infrastrukturą techniczną”. Znak postępowania A.ZP.271-25/17.

Ogłoszenie o zamówieniu 10-10-2017
SIWZ 10-10-2017
Załącznik nr 1 do siwz – Projekt budowlany 10-10-2017
Załączniki nr 2 -7 do siwz w wersji edytowalnej 10-10-2017
Informacja z otwarcia ofert  18-10-2017
 Informacja o unieważnieniu postępowania  19-10-2017
 Ogłoszeni o unieważnieniu postępowania  20-10-2017
Print Friendly, PDF & Email

Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem

Przedmiotem postępowania jest: PAKIET I 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2.Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej 3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia PAKIET II 1.Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk PAKIET III 1. Ubezpieczenie kosztów związanych z narażeniem ubezpieczonego na zakażenie HIV, WZW lub innymi wirusami i bakteriami podczas wykonywania zawodu medycznego lub czynności pomocniczych.Znak postępowania: 156/2017/N/Zakopane

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest przez Supra Brokers S.A.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania  znajdują się na stronie:

www.suprabrokers.pl
Ogłoszenie o zamówieniu                               06-10-2017
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowych ładunków i staplerów

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów, zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów VATS, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-23/17

Ogłoszenie o zamówieniu 21-09-2017
SIWZ 21-09-2017
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 21-09-2017
 Informacja z otwarcia ofert  29-09-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  06-10-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  12-10-2017

 

Print Friendly, PDF & Email

Termomodernizacja obiektu administracyjnego szpitala

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji elewacji i dachu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych oraz wewnętrznych instalacji c.o. i elektrycznej w budynku administracyjnym Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-21a/17

Ogłoszenie o zamówieniu 18-09-2017
SIWZ 18-09-2017
zał. nr 1 do siwz- opis przedmiotu zamówienia 18-09-2017
Zał do siwz nr 2-7 w wersji edytowalnej 18-09-2017
 Informacja z otwarcia ofert  03-10-2017
 Informacja o unieważnieniu postępowania 09-10-2017
 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  17-10-2017

Print Friendly, PDF & Email